Story

"Mutual"

Üniversite kelime kökeni ; “Fransızca université "üniversite" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Geç Latince universitas "1. lonca, tüzel kişilik, birlik, 2. 13. yy'da Paris, Oxford ve Cambridge'de öğrenci ve öğretim üyelerinin haklarını korumak üzere kurulan loncalara verilen ad" sözcüğünden alıntıdır”.

 

Genel anlamda bahsetmek gerekirse, üniversite farklı toplumlarda hep bir “birlik” sembolü olmuştur. Fakat “bir olmak” kelimesi “üniversite birliği” nin tam karşıtı olmamakla beraber özellikle ülkemizde neredeyse tam zıttı anlama gelmektedir.

Yakın tarihimize baktığımızda bunun çok fazla izi olduğunu görmekteyiz. Her ne kadar olumsuz sayılacak , üzgün anılar barındırsa da ; toplumla , toplumun dertleriyle “üniversite” nin farklı görüşleriyle birlikte bir “birlik” olduğu aşikardır.

 

Yeni toplum düzeni, toplum üzerindeki değişikliklerini üniversitelerde de göstermiş, toplumla bütünleşen bir gücü , kendi içine kapanmış bir anlamda “halktan kopuk” bir kitle haline getirmektedir.

 

Elbette universite kurumlarının asli görevleri içinde eğitim kalitesi, bilimin araştırmacı boyutunu destekleyen tutumu gelmekle birlikte, üniversite kitlesinin toplumla bütünleşmesi, toplum içerisinde “mutual” bir yarar sağlayacaktır

 

İTÜ Maçka Kampüsü, bu ilk düşünceler ışığında tasarlanmaya başlanmıştır. Üniversite yapısının, toplumla “direkt” ilişki içerisinde olması, kentin bir parçası olması çabaları proje genelinde önemsenmiş ve tasara etkide bulunmuştur.

Details

Type   : Education/ Competition

Place  : İstanbul / Turkey

Time   : 2019

Client : ITU

Status : Entry

People

Burak Pelenk

Eda Yazkurt Pelenk

Halil Soysal Cirit

Elif Turna

Elfin Aydınoğlu

Bahadırcan Günay